Data publikacji w serwisie:

Warsztaty strategiczne w aglomeracji kalisko-ostrowskiej

Pracownicy i studenci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wspierają Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w przygotowaniu strategii rozwoju ponadlokalnego.

Podstawą działań jest porozumienie o współpracy w ramach badań naukowych i świadczenia usług badawczych zawarte 26 kwietnia 2021 r. między Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska a UAM. W ramach pierwszej umowy zawartej w dniu 24 maja 2021 r., podjęto prace badawcze związane z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej aglomeracji kalisko-ostrowskiej, sporządzoną w celu opracowania projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego aglomeracji kalisko-ostrowskiej do 2030 roku”.

W ramach zrealizowanych prac przygotowany został projekt diagnozy aglomeracji, którą tworzą 24 jednostki samorządu terytorialnego (JST), współpracujące ze sobą w ramach obszaru funkcjonalnego Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Rezultaty opracowanej diagnozy poddano konsultacjom z przedstawicielami JST aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach czterech warsztatów.

Pierwsze dwa warsztaty odbyły się 8 listopada 2021 r. i dotyczyły: (1) syntezy diagnozy strategicznej aglomeracji, przygotowanej przez ekspertów WGSEiGP UAM oraz (2) określenia głównych problemów środowiskowych na jej obszarze. Uczestnicy warsztatu starali się na podstawie wyników przeprowadzonych prac diagnostycznych wskazać najważniejsze silne i słabe strony aglomeracji, oraz szanse i zagrożenia dla jej dalszego rozwoju. Podjęli się również określenia rozwiązań dla stojących przed aglomeracją wyzwań środowiskowych wraz ze wskazaniem potencjalnych barier oraz ograniczeń w tym zakresie.

Warsztaty trzeci i czwarty zrealizowano 15 listopada 2021 r., a ich celem było wprowadzenie uczestników w tematykę tworzenia zintegrowanych projektów rozwojowych. Na podstawie wyników diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przyjętych założeń jakie musi spełniać projekt zintegrowany oraz możliwości współfinansowania planowanych przedsięwzięć w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, uczestnicy warsztatu opracowali

propozycję projektów oraz dokonali próby określenia wpływu tych projektów na komponenty środowiska przyrodniczego aglomeracji.

W warsztatach brali udział przedstawiciele wszystkich JST z obszaru Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Nasz Wydział reprezentowali, a jednocześnie prowadzili warsztaty: prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM, dr Bartłomiej Kołsut, mgr inż. Patryk Kaczmarek oraz studenci: Oliwia Suchowiak (GP), Jakub Domagalski (ZPR).