Data publikacji w serwisie:

Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021-2023

Iwona Zwierzchowska i Małgorzata Stępniewska z Zakładu Geografii Kompleksowej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współpracują w ramach Sieci Zielonej w drugiej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM 2).

PIM 2 jest jednym z projektów w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, wdrażanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerem strategicznym projektu jest Bank Światowy.

Ekspertki z WGSEiGP UAM wspierają miasta w przygotowaniu Miejskich Inicjatyw Działań, mających przyczyniać się do zrównoważonego funkcjonowania i rozwoju miast.

Indywidualne plany działań dla miast Sieci Zielonej mają sprzyjać m.in. poprawie jakości życia mieszkańców, adaptacji do zmian klimatu i przyrodniczej rewitalizacji terenów zurbanizowanych, w oparciu o zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na zasobach przyrody.