Data publikacji w serwisie:

Pan mgr Jakub Łodziński zwycięzcą II Edycji Konkursu im. dra Jędrzeja Gadzińskiego

Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informują, że:

Zwycięzcą Konkursu im. Jędrzeja Gadzińskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji został Pan mgr Jakub Łodziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Praca Pana mgr Jakuba Łodzińskiego pt. „Przestrzenne aspekty funkcjonowania zeroemisyjnego transportu publicznego na obszarze Krakowa” została oceniona najwyżej przez Kapitułę Konkursową. Jako najważniejsze zalety pracy członkowie Kapituły wskazali: logiczną, przemyślaną strukturę treści, spójność pod kątem postawionych pytań badawczych, metod i wniosków, a także dużą użyteczność praktyczną. Opracowanie wyróżniało się na tle innych prac także wykorzystaniem bogatego zasobu źródłowego (m. in danych GTFS). Członkowie Kapituły podkreślili również, że praca nawiązuje do dorobku i zainteresowań badawczych dra Jędrzeja Gadzińskiego.

Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest bezpłatne uczestnictwo w corocznej Międzynarodowej Konferencji Geografii Komunikacji wraz publikacją (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Prace Geografii Komunikacji PTG oraz nagroda finansowa w kwocie 5 tys. zł.

Dodatkowo członkowie Kapituły, zadecydowali o przyznaniu wyróżnień autorom prac:

  • Panu mgr inż. Bartoszowi Doszczeczce, autorowi pracy pt. „Potencjalne efekty przywrócenia kolei pasażerskiej w gminie Polkowice”,
  • Panu mgr inż. Jakubowi Burdzemu, autorowi pracy pt. „Sieć kolejowa a policentryczny układ osadniczy w Polsce”, oraz
  • Panu mgr Mikołajowi Paśce, autorowi pracy pt. „Integracja kolei z innymi środkami transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”.

Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 10.05.2024 w trakcie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, która odbyła się w Toruniu.

Zwycięzcy i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zachęcamy tegorocznych absolwentów do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu.