Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia prezentująca obecny stan wiedzy na temat usług ekosystemowych w Polsce. Publikacja pod redakcją prof. UAM dr hab. Małgorzaty Stępniewskiej oraz prof. dr hab. Andrzeja Mizgajskiego powstała w związku z realizacją projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane” (ECOSERV-POL).

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy, prezentujące możliwości praktycznego wykorzystania koncepcji usług świadczonych przez różne ekosystemy, a jednocześnie może być wykorzystywana jako podręcznik na poziomie akademickim i służący zainteresowanym ekspertom-praktykom. Publikacja ukazuje się równolegle w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ogólnodostępnej stronie https://ecoservpol.amu.edu.pl/podrecznik/

Rozdział wprowadzający przedstawia warunkowania i wyzwania wdrażania usług ekosystemowych do praktyki. Kolejnych sześć rozdziałów przedstawia usługi ekosystemowe według głównych typów ekosystemów wyróżnianych w Polsce tj. leśnych, użytkowanych rolniczo, zurbanizowanych, zdegradowanych, wód słodkich i od wody zależnych, a także morskich. Osobny rozdział poświęcono analizie korzyści na poziomie krajobrazu, czyli wynikających ze specyficznej struktury przestrzennej tworzących go ekosystemów. Po treściach uporządkowanych według typów ekosystemów następują rozdziały prezentujące spojrzenia na usługi przez pryzmat wartości ekologicznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych. Kolejne ich części przybliżają zasady badania poszczególnych wartości oraz przedstawiają na przykładach, w jakim stopniu wskaźniki opisujące daną kategorię mogą odzwierciedlać różne rodzaje usług ekosystemowych.

Uzupełnieniem poszczególnych rozdziałów są załączniki elektroniczne, rozszerzające treści oraz pokazujące przykłady opracowane w ramach projektu ECOSERV-POL.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz środków budżetu państwa.