Data publikacji w serwisie:

Dr inż. Maciej Główczyński i dr Flavio Besana wśród laureatów konkursu pod patronatem KPZK PAN

Z dumą prezentujemy wyniki IV edycji konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. W toku postępowania konkursowego praca dr. inż. Macieja Główczyńskiego otrzymała drugą nagrodę, natomiast praca dr. Flavio Besana została wyróżniona. Autorom prac oraz promotorom i promotorkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Praca dr. inż. Macieja Główczyńskiego pt. „Wpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsc” została przygotowana pod kierunkiem dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej, prof. UAM oraz prof. dr hab. arch. inż. Tomasza Ossowicza.

Rozprawa doktorska napisana została w nurcie geografii cyfrowej, stanowiąc, w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, jedno z niewielu takich wielowątkowych opracowań w Polsce. W pracy podejmowana jest problematyka relacji człowiek – miejsce – technologie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania nowych form przestrzenności, które związane są z dynamicznym rozwojem technologicznym i ucyfrowieniem wielu aspektów życia człowieka. Wskazane powyżej zmiany wiążą się z przeformułowaniem ontologicznych podstaw rozumienia współczesnej rzeczywistości, funkcjonującej w ramach dychotomii materialna-wirtualna, a także tworzenia i wyjaśniania wielowarstwowych powiązań między przestrzenią fizyczną i cyfrową. Dr inż. Maciej Główczyński w rozprawie doktorskiej rozpatruje rzeczywistość w erze cyfrowej w kontekście asamblażu różnych warstw społecznych, przestrzennych, czy cyfrowych, dodając, że rzeczywistość wirtualna stanowi rozszerzenie rzeczywistości materialnej. Tworzy to nowe wyzwania w zakresie badań powiązań między człowiekiem, miejscem oraz technologiami, ponieważ w miarę postępu technologicznego coraz trudniej odseparować doświadczenia człowieka w rzeczywistości wirtualnej od tych zachodzących w rzeczywistości materialnej.

Praca dr. Falvio Besana pt. “The future of shrinking areas in the EU. Potential policy impacts in light of pressing pandemic, environmental and institutional challenges” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Stryjakiewicza oraz dr. Kai Böhme (promotora pomocniczego zatrudnionego w firmie konsultingowej Spatial Foresight w Luksemburgu). Praca powstała w ramach projektu RE-CITY (Reviving Shrinking Cities. Innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe), realizowanego w ramach programu UE Horyzont 2020 ITN (International Training Network).

Badania prezentowane w dysertacji mają charakter prospektywny i dotyczą procesu demograficznego kurczenia się miast i regionów Unii Europejskiej. Wiążą one przyszłe trajektorie rozwojowe obszarów kurczących się z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami, do których należą m.in.: (1) społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii COVID-19, (2) transformacja energetyczna i związana z nią restrukturyzacja gospodarek lokalnych oraz (3) rosnące niezadowolenie obywateli i brak ich zaangażowania w procesy decyzyjne. W pracy wykorzystano różnorodne podejścia i metody badawcze, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w tym modele prognostyczne zmian ludności oraz metody oceny terytorialnego wpływu polityk unijnych (Territorial Impact Assessment). Pracę kończy syntetyczne podsumowanie wraz z rekomendacjami dla polityki regionalnej UE.

W komunikacie jury konkursu podkreślono, że praca „wyróżnia się oryginalną metodyką oraz wartościową aplikacyjnie interpretacją”, a jej szczególnym walorem jest ogólnoeuropejski zakres prowadzonych badań powiązany z lokalnym poziomem analizy. Zwrócono też uwagę, że „wyniki badań pokazują nowy przestrzenny obraz dysproporcji terytorialnych w Europie, odmienny od stereotypowych ujęć”.

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydium KPZK PAN na posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2023 r. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 23 października podczas dorocznej konferencji POLREG na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie KPZK PAN.