POLREG 2024

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM zaprasza na POLREG 2024, czyli IV edycję Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-22.10.2024 r. pod hasłem:

- W KIERUNKU ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA ROZWOJU -

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej.


Idea konferencji

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce.

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. każdego roku organizowana przez kolejnego z Inicjatorów. Głównym celem POLREG jest integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, architektury i urbanistyki, nauk o zarządzaniu i jakości, ochrony środowiska, socjologii), co w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się jako konieczność.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji  i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

Tegoroczna edycja konferencji POLREG odbywa się pod hasłem: W kierunku zintegrowanego planowania rozwoju. Poruszana podczas konferencji problematyka skupiać się będzie przede wszystkim na zagadnieniach związanych z podejściem zintegrowanym w planowaniu procesów rozwojowych w różnych skalach przestrzennych. Podejście zintegrowane powinno obejmować wiele płaszczyzn, w tym integrację wszystkich kluczowych wymiarów rozwoju zrównoważonego, integrację planowania strategicznego i przestrzennego, a także wykorzystanie możliwości zintegrowanego podejścia dla: skutecznej i efektywnej zrównoważonej transformacji regionów, terytorializacji polityki rozwoju, wzmacniania partycypacyjnej adaptacji do zmian klimatu oraz identyfikacji i wykorzystania zmieniającego się znaczenia różnych sektorów gospodarki w globalnych i lokalnych sieciach produkcyjnych.

Najważniejsze daty

Szczegółowe informacje

Aktualne informacje dotyczące konferencji, w tym wszystkich spraw organizacyjnych są zawarte w Komunikacie I. Zachęcamy do zapoznania się z nim i serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w Konferencji POLREG2024. Do zobaczenia w Poznaniu!