COVID-19

Organizacja funkcjonowania Wydziału w semestrze letnim 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wszystkie zajęcia realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się stacjonarnie z wyjątkiem wykładów, na które uczęszcza więcej niż 30 osób.

Zarządzenie nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Komunikat nr 004/2021/2022 Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia planu zajęć w semestrze letnim 2021/2022 na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Organizacja funkcjonowania Wydziału w semetrze zimowym 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się stacjonarnie z wyjątkiem wykładów, na które uczęszcza więcej niż 30 osób.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Wytyczne funkcjonowania wydziału w semestrze zimowym

Instrukcje dla Studentów i Nauczycieli

Dyżury nauczycieli akademickich odbywają się stacjonarnie. W czasie dyżuru nauczyciela akademickiego, doktoranta lub innej osoby prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna przebywać tylko osoba dyżurująca oraz jeden interesariusz. W związku z tym spotkania i konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu. W przypadku, gdy w terminie spotkania w pokoju odbywa dyżur inny nauczyciel akademicki, możliwe jest wykorzystanie sal seminaryjnych (153, 103) i innych sal dydaktycznych.

COVID -19 - procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu - studenci/doktoranci

W przypadku poinformowania przez studenta, uczestnika studiów doktoranckich, doktoranta szkół doktorskich, słuchacza studiów podyplomowych, szkoleń i kursów – pracowników odpowiednio Biura Obsługi Studenta, Biura Obsługi Wydziału, Biura dziedzinowej szkoły doktorskiej o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa lub skierowaniu na izolację, ustalam następującą procedurę postępowania:

 1. Pracownik BOS/BOW/SD informuje kierującego jednostką o przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pracownik BOS/BOW/SD (lub inna osoba wskazana przez kierującego jednostką do kontaktu ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną) posiadający osobisty profil zaufany przygotowuje listę studentów/doktorantów i pracowników, którzy mieli w ciągu ostatnich 10 dni, w trakcie zajęć, bezpośredni kontakt z chorym. Bezpośredni kontakt oznacza kontakt z osobą zakażoną trwający powyżej 15 minut, bez zachowanej odległości 1,5 m oraz bez maseczki. Kierując się zasadą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, w pierwszej kolejności należy rozważyć zgłoszenie osób z tej samej grupy zajęciowej na podstawie sporządzonych list obecności. Nie podlegają zgłoszeniu osoby, o których zgłaszający pracownik wie, że dysponują ważnym certyfikatem COVID.
 3. Pracownik BOS/BOW/SD (lub osoba wskazana do kontaktu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną) przekazuje za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zidentyfikowane osoby z bezpośredniego kontaktu wykonując poniższe czynności:
  1. do formularza zalogować się za pomocą osobistego profilu zaufanego,
  2. wybrać opcję „Zgłaszam w imieniu instytucji/zakładu, w którym wykryto zakażenie koronawirusem”,
  3. podać dane Uniwersytetu, a także swoje dane jako osoby upoważnionej do przekazania danych,
  4. podać dane osoby zakażonej oraz datę jej ostatniej wizyty w UAM,
  5. podać dane osobowe, w tym pesel, adres i telefon,  wszystkich zidentyfikowanych osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
  6. zaakceptować oświadczenia i zgody,
  7. wysłać formularz podpisując go za pomocą osobistego profilu zaufanego.

Dla przekazania danych osobowych nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą.

COVID -19 - procedura zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu - pracownicy

W przypadku uzyskania przez pracownika pozytywnego wyniku testu na koronawirusa lub skierowania na izolację, ustalam następującą procedurę postępowania:

 1. Pracownik informuje kierującego jednostką o przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pracownik wskazany przez kierującego jednostką do kontaktu ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, posiadający osobisty profil zaufany, przygotowuje listę współpracowników, którzy mieli w ciągu ostatnich 10 dni bezpośredni kontakt z chorym. Bezpośredni kontakt oznacza kontakt z osobą zakażoną trwający powyżej 15 minut, bez zachowanej odległości 1,5 m oraz bez maseczki. Nie podlegają zgłoszeniu osoby, o których zgłaszający pracownik wie, że dysponują ważnym certyfikatem COVID.
 3. Pracownik wskazany przez kierującego jednostką do kontaktu ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przekazuje za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zidentyfikowane osoby z bezpośredniego kontaktu wykonując poniższe czynności:
  1. do formularza należy zalogować się za pomocą osobistego profilu zaufanego,
  2. wybrać opcję „Zgłaszam w imieniu instytucji/zakładu, w którym wykryto zakażenie koronawirusem”,
  3. podać dane Uniwersytetu, a także swoje dane jako osoby upoważnionej do przekazania danych,
  4. podać dane osoby zakażonej oraz datę jej ostatniej wizyty w UAM,
  5. podać dane osobowe, w tym imię i nazwisko, telefon i/lub pesel (adres nie jest niezbędny) wszystkich zidentyfikowanych osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
  6. zaakceptować oświadczenia i zgody,
  7. wysłać formularz podpisując go za pomocą osobistego profilu zaufanego.

Dla przekazania danych osobowych nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą.

Powyżej opisanej procedury nie stosuje się jeżeli osoba zakażona samodzielnie przekazała Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kompletne dane wszystkich osób, z którymi miała bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 10 dni.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procedury zgłaszania osób do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej proszę kontaktować się z Elżbietą Sobczak – kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Przypominam, że nadal obowiązuje zasada zgłaszania przypadków zakażenia wśród pracowników do Prorektora ds. kadr i rozwoju.